Murmaling /globalassets/inriver/resources/14111_yunik_facade-care-murmaling_10l_yu-murmal-726625.png?14da43b6

Varianter

3 L
Fasademaling som kan anvendes på de fleste typer mineralske underlag.

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig
(P102) Oppbevares utilgjengelig for barn.
(P273) Unngå utslipp til miljøet.
(P501) Innhold/beholder leveres til …
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Timma

Overmalbar: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Dager

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data