Personvernerklæring og cookie-erklæring


Personvernerklæring

Kunder og potensielle kunder hos Unicell Nordic

Som behandlingsansvarlig virksomhet er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. Vi verner om de personopplysninger vi håndterer, og vi sikrer oss at vi lever opp til personvernlovgivningen. 
Vi gir de personer vi behandler opplysninger om (”de registrerte”) informasjon om vår behandling av personopplysninger og om de registrertes rettigheter.
I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av opplysninger om våre søkere og våre medarbeidere. 

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte oss

Den behandlingsansvarlige virksomhets identitet og kontaktopplysninger:  

Flügger Norway AS
Unicell Nordic (Norge)
Waldemar Thranes gate 84B
N-0775 Oslo
Org.nr. 928 380 173
Tlf.: +47 23 30 21 90
E-mail: infono@day-system.com eller gdpr@flugger.com
Web: www.yunik.no

Kontakt vedrørende personvern:
Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine opplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte Legal. Legal kan kontaktes via adressen angitt ovenfor.

Vår behandling av personopplysninger

Kategorier av personopplysninger
De opplysninger vi behandler om deg kan omfatte:  Alminnelige personopplysninger, herunder 
 • identifikasjonsopplysninger, herunder navn, tittel, adresse, telefonnummer og e-post
 • kjøpshistorikk, betalingshistorikk, betalingsopplysninger, samt lønnopplysninger og evt. årsoppgjør i forbindelse med kredittvurdering og låneopprettelse 
 • opplysninger som inngår i vår korrespondanse med deg
Org.nummer
 • Org.nummer i forbindelse med evt. kredittvurdering og låneopprettelse, samt underskrifter på dokumenter

Formål og rettsgrunnlag

Vår behandling av personopplysninger har følgende formål:

 • Administrasjon av kundeforholdet, vedlikehold og oppfølging av kundeforhold, samt løpende samhandel.  
 • Statistiske formål: Det foretas analyser av samhandel og rapportering av de generelle kundeopplysninger som innsamles.

   

Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger er:

 • Ved behandling av personopplysninger i forbindelse med gjennomførelse av dine bestillinger og kjøp, herunder bl.a. levering, kredittgivning og betaling, er rettsgrunnlaget for vår registrering av opplysningene personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b, om behandling som er nødvendige for å inngå en kontrakt og for oppfyllelse av kontrakten.
 • Når vi registrerer opplysninger som er påkrevd etter bokføringsloven eller som ledd i innberetningsplikten til skattemyndighetene, er rettsgrunnlaget personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav c, om behandling som er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.
 • Rettsgrunnlaget for innsamlingen vår og registrering av de øvrige personopplysninger er personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f, om behandling som er nødvendige for en legitim interesse som ikke overstiges av hensynet til de registrerende. Den legitime interesse som begrunner behandlingen er hensynet til å ivareta Unicell Nordic's forretningsdrift samt tilby våre kunder service og oppfølging.
 • Utlevering av opplysninger om deg vil kun skje i samsvar med reglene i personvernforordningen og norsk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om utlevering krever ditt uttrykkelige samtykke eller om utlevering kan skje på annet rettsgrunnlag.
 • Hvis vi utleverer generelle kundeopplysninger til andre virksomheter i Flügger konsernet til markedsføringsformål, vil vi etterkomme lovgivningens krav om de særlige prosedyrer som da skal følges, herunder at du får muligheten til å reservere deg mot dette. Slik utlevering vil finne sted med hjemmel i personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f, om behandling som er nødvendige for en legitim interesse som ikke overstiges av hensynet til de registrerte. Den legitime interesse som begrunner behandlingen er hensynet til å ivareta Unicell Nordic's forretningsdrift samt tilby våre kunder service og oppfølging.
 • Statistisk formål: Rettsgrunnlaget for databehandling utelukkende i statistisk og vitenskapelig øyemed er personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f, om behandlinger som er nødvendige for en legitim interesse, som ikke overstiges av hensynet til de registrerte. Kun opplysninger som er nødvendige for undersøkelsen skal brukes, og opplysningene brukes ikke til andre formål enn ren statistikk.

   

Kategorier av mottakere

Vi videresender eller overlater personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administrasjon av betalinger
 • Inkasso og kredittopplysningsbyråer ved mislighold av lån/kreditter, samt ved oppslag i kredittopplysningsbyrå ved søknad om lån
 • Skattemyndigheter og andre myndigheter i forbindelse med lovpliktige innberetninger  
 • Andre virksomheter i Flügger konsernet som ledd i markedsføringstiltak ved oppfyllelse av gjeldende regler
 • Våre databehandlere på grunnlag av databehandleravtaler

   

Sletting

Vi sletter opplysningene om deg når de ikke lengre er nødvendige.

Unicell Nordic oppbevarer som hovedregel alle relevante opplysninger knyttet til avtalen så lenge avtaleforholdet varer. For å sikre korrekt håndtering av tilbakevendende kundeforhold, potensielle reklamasjonssaker og garantiforpliktelser og for å kunne leve opp til våre forpliktelser har vi vurdert at det er nødvendig å lagre alle opplysninger om deg i opptil fem år i tillegg til det året da avtaleforholdet opphørte. Unicell Nordic forholder seg også til oppbevaringsfristen som gjelder etter bokføringsloven.
For fremtidige og potensielle kunder omfattet av markedsføringsrelaterte aktiviteter følger vi de gjeldende regler i markedsføringsloven og prinsipper om god markedsføringsskikk. 

Dine rettigheter

Du har etter lovgivningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.  

Du kan gjøre bruk av personvernrettighetene dine ved at henvende deg til oss. Kontaktopplysningene våre finner du øverst i denne personvernerklæringen.  

Hvis du ønsker å få adgang til, rettet eller slettet opplysninger om deg eller fremme innsigelse mot vår databehandling, undersøker vi om det er mulig og gir deg svar på din henvendelse så raskt som mulig og senest én måned etter at vi har mottatt din henvendelse. 

Dine rettigheter:

 • Rett til å se opplysninger (innsynsrett): Du har rett til å få innsyn i de opplysninger vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger. 
 • Rett til korreksjon (rettelse): Hvis du mener at de personopplysninger vi behandler om deg er unøyaktige, har du rett til å få dem rettet. Du skal henvende deg til oss og opplyse om hvilke unøyaktigheter som foreligger og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfeller ta stilling til om vi mener din forespørsel er berettiget. Når du henvender deg med en forespørsel om at få rettet eller slettet dine personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt og gjennomfører i så fall endringer eller sletting så hurtig som mulig. 
 • Rett til sletting: Vi sletter generelt personopplysninger når de ikke lengre er nødvendige. I særlige tilfeller har du rett til å få spesifikke opplysninger om deg slettet innen tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting. Dette gjelder for eksempel dersom du trekker tilbake samtykket ditt og vi har ikke annet grunnlag for å oppbevare opplysningene. Dersom du mener at dine opplysninger ikke lengre er nødvendige i forhold til det formålet vi innhentet dem til, kan du be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss dersom du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser. 
 • Rett til begrenset behandling: Hvis du bestrider opplysninger som vi har registrert eller på annet vis behandler, kan du be oss om å begrense behandlingen av opplysningene inntil vi har hatt mulighet for å fastslå om opplysningene er korrekte. Du kan også be om begrensning i stedet for sletting dersom du mener at vår behandling av opplysningene er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke lengre har bruk for opplysningene, eller hvis du mener dine legitime interesser går foran den behandlingsansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i at behandling vår skal begrenses må vi fremover kun behandle opplysningene med ditt samtykke eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
 • Rett til å få tilsendt opplysninger (dataportabilitet): Du har rett til å motta de opplysninger du har stilt til rådighet for oss, samt de vi har innhentet om deg hos andre aktører på grunnlag av ditt samtykke. Hvis vi behandler opplysninger om deg som ledd i en kontrakt hvor du er part, kan du også få tilsendt opplysningene dine. Du har også rett til at overføre disse personopplysningene til en annen tjenestetilbyder. Du kan også be oss om å få opplysningene sendt direkte fra den behandlingsansvarlige til en annen myndighet eller virksomhet. Hvis du ønsker å bruke din rett til dataportabilitet, vil du motta personopplysningene dine fra oss i et alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.
 • Rett til innsigelse: Du har rett til å fremme innsigelse mot vår behandling av opplysninger om deg. Du kan også fremme innsigelse mot vår videresendelse av dine opplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktopplysningene øverst til å sende en innsigelse. Hvis innsigelsen din er berettiget, sørger vi for at behandlingen av opplysningene opphører. 
 • Rett til å få informasjon om nye formål: Hvis vi ønsker å bruke opplysninger om deg til et annet formål enn det/de tidligere nevnte formål, for eksempel de formål som er angitt i denne personvernerklæringen, har du rett til å få informasjon om dette før vi behandler opplysningene til et nytt formål.
 • Rett til å tilbakekalle samtykket ditt: Dersom vår behandling av dine opplysninger skjer på grunnlag av samtykket ditt, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Hvis du tilbakekaller samtykket, kan vi ikke lengre bruke opplysningene dine. Tilbakekallelse av samtykke påvirker ikke lovligheten av den behandling som har skjedd forut for tilbakekallelsen. Hvis vi har et annet rettslig grunnlag enn samtykke for bruken av de samme opplysningene, eksempelvis lagring av opplysninger for overholdelse av reglene om bokføring e.l., vil vår behandling av personopplysningene fortsatt kunne finne sted selv om du trekker ditt samtykke tilbake.  

Dersom du ikke er tilfreds med våre svar eller er utilfreds med den måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktopplysninger finner du på www.datatilsynet.no

Oppdater cookie-samtykket ditt